niedziela, 15 maja 2011

Salve Regina

Salve Regina (łac. Witaj Królowo) – antyfona ku czci Najświętszej Maryi Panny, śpiewana w Kościele katolickim od dnia Najświętszej Trójcy (niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego) aż do Adwentu. Antyfona ta kończy również modliwę różańcową i jest często używana w czasie pogrzebów. Autorstwo łacińskiego oryginału przypisywane jest św. Hermanowi z Reichenau. Według Tradycji bł. Sadok i pozostali Sandomierscy Dominikańscy Męczennicy śpiewali tę pieśń w trakcie śmierci. W Sandomierzu jedno ze wzgórz i ulica noszą nazwę Salve Regina.

Proszę o opanowanie tekstu

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus
exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.


Tłumaczenie


Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy
wygnańcy, synowie Ewy,
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

czwartek, 2 grudnia 2010

2 NIEDZIELA ADWENTU

KLASY PIERWSZEJ
SZATY FIOLETOWE

Syjon i Jerozolima to typy Kościoła katolickiego, lud syjoński - to katolicy. Do nich i całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcji o powszechności dzieła zbawienia powołując się na proroctwo Izajasza. Podobnie Chrystus Pan odpowiadając na pytanie uczniów Jana Chrzciciela stwierdza spełnienie się tego proroctwa. Zapowiedziane przez Izajasza cuda mesjańskie spełniają się także w duchowy sposób mocą Eucharystii. Przez swoje sakramenty Chrystus prowadzi nas ku nowej, wiekuistej Jerozolimie. Nadzieja otrzymania łaski Zbawiciela i osiągnięcia życia wiecznego jest podstawą naszej radości. Warto zwrócić uwagę na początkowe słowa dzisiejszej lekcji: czytanie pisma świętego daje prawdziwe zrozumienie dzieła odkupienia i umacnia naszą nadzieję.

INTROIT :
Is.30,30
Populus Sion, ecce, Dominus veniet ad salvandas gentes: te auditamfaciet Dominus gloriam vocis suae in laetitia cordis vestri ps. 79,2 Qui regis Israel, intend: qui deducis, velut ovem, Joseph. Gloria Patri etc.

Ludu syjoński, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się serce wasze. Ps. Pasterzu Izraela, posłychaj: Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Chwała ojcu etc.

KOLEKTA :
Excita, Domine, corda nostra ad praeparandas Unigeniti tui vias: ut, per ejus adventum, purificatis tibi mentibus servire mereamur: Qui tecum vivit.

Pobudź, Panie, sera nasze do gotowania dróg Jednorodzonemu Synowi Twemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć oczyszczoną duszą. Który z Tobą etc.

LEKCJA:
Rz 15, 4-13
To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga. Albowiem Chrystus - mówię - stał się sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.
Znów mówi Pismo:Weselcie się, poganie, wraz z ludem Jego!I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, niech Go uwielbiają wszystkie narody! Nadto także Izajasz powiada: Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma rządzić poganami,w Nim poganie pokładać będą nadzieję. A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.

GRADUAŁ:
Ps. 49,2-3 et 5
Ex Sion species decoris ejus: Deus manifeste veniet. V. Congregate illi sanctos ejus, qui ordinaverunt testamentum ejus super sacrificia.

Ze Syjonu, co pełen ozdoby, Bóg się pojawi. V. Zgromadźcie przed Nim Jego świętych, którzy wśród ofiar zawarli z Nim przymierze.

ALLELUJA:
Ps. 121,1
Alleluja, alleluja. V. Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus. Alleluja.

Alleluja, alleluja. V. Uradowałem się, bo mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego. Alleluja

EWANGELIA:
Mt 11,2-10
Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE:
Ps. 84, 7-8
Deus, tu conversus vivificabis nos, et plebstua laetabitur in te: ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis.

Zwróć się ku nam, Boże, i ożyw nas, a lud Twój rozraduje się w Tobie. Okaż nam, Panie miłosierdzie Swoje i daj nam swoje zbawienie.

SEKRETA:
Placere, quaesumus, Domine, humilitatis nostre precibus et hostiis: et, ubi nulla suppetunt suffragia meritorum, tuis nobis succurre praesidiis. Per Dominum etc.

Daj się przejednać, o Panie, naszymi pokornymi modłami i ofiarami, a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby orędować za nami, sam przybądź nam z pomocą. Przez Pana etc.

PREFACJA O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ:
V. Per omnia secula saeculorum.
R. Amen.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
y. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi
semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne Deus: Qui cum unigenito Filio tuo, et
Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius
singularitate personae, sed in unius Trinitate substantie. Quod
enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo,
hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus.
Ut in confessione verse sempiternaeque Deitatis, et in personis
proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur aequalitas.
Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque
ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce
dicentes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jedynym jesteś Bogiem, jedynym jesteś Panem; nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, Jedność w istocie i równość w majestacie.
Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ:
Ba 5,5 ; 4,36
Jerusalem, surge et sta in excelso, et vide jucunditatem, que veniet tibi a Deo tuo.

Powstań, Jeruzalem, a stań na miejscu wysokim i obacz wesele, które ci przyjdzie od twego Boga.

POKOMUNIA:
Repleti cibo spiritualis alimoniae, supplices te, Domine, deprecamur: ut, hujus participatione mysterii, doceas nos terrena despicere et amare caelestia. Per Dominum etc.

Posileni pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Panie, abyś przez uczestnictwo w tej tajemnicy nauczył nas gardzić sprawami ziemskimi, a miłować niebieskie. Przez Pana etc.

Zaproszenie na Mszę rocznicową

Niebawem minie już rok od czasu, gdy na polecenie Jego Ekscelencji ks. bp. Grzegorza Kaszaka w Bazylice MB. Anielskiej w Dąbrowie Górniczej jest celebrowana Msza św. trydencka. Dlatego też w II niedzielę Adwentu (5.12.2010) w kaplicy Św. Aleksandra I papieża męczennika zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta Trydencka z okazji pierwszej rocznicy jej regularnej celebracji w Dąbrowskim Sanktuarium. Mszę odprawi ks. prałat dr. Czesław Tomczyk. W czasie liturgii będzie wykonywana Messe Basse Gabriela Fauré. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 14.00.

niedziela, 14 listopada 2010

Msza trydencka w Będzinie

W sobotę 6 listopada 2010 roku w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie ksiądz proboszcz tej parafii Paweł Rozpiątkowski odprawił mszę w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Była to pierwsza msza trydencka odprawiona w tym kościele.


Msza Święta była sprawowana w intencji wszystkich wiernych zmarłych.

sobota, 4 września 2010

15 NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

KLASY DRUGIEJ
SZATY ZIELONE

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie Świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. Kościół błaga nieustannie o ratunek dla swoich dzieci (Introit) i wyznaje, że bez szczególnej opieki Bożej nie może wytrwać w świętości (Kolekta). Chrystus budzi uśpione dusze do nowego życia (ewangelia, ant. na ofiarowanie) i karmi je swoim Ciałem wydanym za życie świata (ant. na komunię). Umocnieni w życiu nadprzyrodzonym, winniśmy zabiegać o jego rozwój i promieniowanie na innych (lekcja).

INTROIT :
Inclina, Domine, aurem tuam ad me, et exaudi me: salvum fac servum
tuum, Deus meus, sperantem in te: miserere mihi, Domine, quoniam
ad te clamavi tota die. Ps. Laetifica animam servi tui: quia ad te,
Domine, animam meam levavi. V. Gloria Patri etc.

Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie; ratuj, mój Boże, sługę Swego, który Ci zaufał; Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustanne wołam do Ciebie. Ps. Rozwesel duszę sługi Swojego, bo ku Tobie, Panie, duszę mą podnoszę. Chwała Ojcu etc.

KOLEKTA :

Ecclesiam tuam, Domine, miseratio continuata mundet et muniat: et
quia sine te non potest salva consistere; tuo semper miinere gubernetur.
Per Dominum etc.

Niech Twe miłosierdzie nieustanne oczyszcza i wzmacnia Twój Kościół, o Panie, a że bez Ciebie nie może trwać nienaruszony, niech Twoja łaska zwasze nim rządzi. Przez Pana etc.

LEKCJA:
Gal 5,25-6,10
Bracia: Jeśli żyjemy duchem, według ducha też i postępujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar.
Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.

GRADUAŁ:
Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tuo, Altissime.
V. Ad annuntiandum mane misericordiam tuam et veritatem tuam per noctem.

Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twemu o Najwyższy. Głosić z rana miłosierdzie Twoje, a wierność Twoją nocami.

ALLELUJA:

Alleluia, alleluia. Quoniam Deus magnus Dominus, et Rex
magnus super omnem terram. Alleluia

Alleluja, alleluja. Albowiem wielkim Bogiem jest Pan i wielkim Królem ponad całą ziemią. Alleluja

EWANGELIA:

Łk 7,11-16
Onego czasu: Jezus wszedł do miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: "Nie płacz!" Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: "Młodzieńcze, tobie mówię wstań!" Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: "Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój". I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE:

Exspectans exspectavi Dominum, et respexit me: et exaudivit deprecationem
meam: et immisit in os meum canticum novum, hymnum Deo nostro.

Ufałem, Panu ufałem, a schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania, i w usta moje włożył śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga.

SEKRETA:

Tua nos, Domine, sacramenta custodiant: et contra diabolicos semper
tueantur incursus. Per Dominum etc.

Panie, niech Twoje sakramenty nas strzegą i zawsze bronią od napaści szatańskich. Przez Pana etc.

PREFACJA O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ:

V. Per omnia secula saeculorum.
R. Amen.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
y. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi
semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne Deus: Qui cum unigenito Filio tuo, et
Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius
singularitate personae, sed in unius Trinitate substantie. Quod
enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo,
hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus.
Ut in confessione verse sempiternaeque Deitatis, et in personis
proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur aequalitas.
Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque
ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce
dicentes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jedynym jesteś Bogiem, jedynym jesteś Panem; nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, Jedność w istocie i równość w majestacie.
Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ:
Panis, quem ego dedero, caro mea est pro seculi vita.

Chlebem, który ja dam, jest Ciało moje na życie świata.

POKOMUNIA:
Mentes nostras et corpora possideat, qusesumus, Domine, doni caelestis operatio: ut non noster sensus in nobis, sed iugiter eius praeveniat effectus. Per Dominum etc.

Prosimy Cię, Panie, niechaj działanie Twego niebieskiego daru zawładnie naszą duszą i ciałem, aby stale miała w nas pierwszeństwo łaska, a nie nasze zapatrywania. Przez Pana etc.

niedziela, 25 kwietnia 2010

Msza Święta za duszę Kazimierza Wielkiego


W czwartek 29 kwietnia w kościele św. Trójcy w Będzinie o godz. 18:00 odbędzie się Msza Święta za duszę Kazimierza Wielkiego (ktrórego 700-lecie urodzin będzimy obchodzić 1 maja). Udział we Mszy zapowiedział Prezydent Będzina oraz władze miasta.
Kościół mieści się obok zamku Będzińskiego przy ul. Plebańskiej 2
Mszę będzie celebrował ks. prałat dr Czesław Tomczyk.
Informacja o kościele na wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Świętej_Trójcy_w_Będzinie
Informacja o tej Mszy na stronie parafialnej:
http://www.parafia.bedzin.pl/z-parafii/sancta-missa-w-roku-kazimierzowskim